(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 2.724,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 45,5 tỷ đồng, lần lượt bằng 185,7% và 30,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 5.121,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 229,1 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 132,8% và 101,7% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt hai kế hoạch kinh doanh nhưng cùng kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 400 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 57,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của Công ty tăng 22,8% so với đầu năm lên 8.498,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 4.210,3 tỷ đồng, chiếm 49,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.501,4 tỷ đồng, chiếm 17,7% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.409,7 tỷ đồng, chiếm 16,6% tổng tài sản.