19 đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra TW Đảng khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XIII, gồm 19 đồng chí.

Chuyên đề