Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Ninh, Quảng Nam

(BĐT) - Công ty TNHH tư vấn và đầu tư QAC thông báo bán đấu giá tài sản do UBND xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam ủy quyền như sau: