Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III

(BĐT) - Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV (RESCO)

Giới thiệu về doanh nghiệp:         

Vốn điều lệ: 14.000.000.000

Khối lượng cổ phần đấu giá: 364.000  

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 27/01/2016

Giá khởi điểm: 60.000   

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100

Bước giá: 100

Khối lượng tối thiểu: 100

Khối lượng tối đa: 364.000

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 364.000

Ngày phát hành: 27/01/2016

Tài liệu đính kèm