Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Gang thép Lào Cai

Thông báo đấu giá bán cổ phần theo lô để thoái vốn của Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP tại Công ty Cổ phần Đầu tư Gang thép Lào Cai

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư Gang thép Lào Cai

- Địa chỉ: Thôn Tân Hồng, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

- Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác

- Vốn điều lệ: 135.900.000.000 đồng (tương đương: 13.590.000 cổ phần; mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

Trong đó: Cổ phần do Vimico nắm giữ: 13.455.000 cổ phần chiếm 99,007% vốn thực góp

- Số lượng lô bán đấu giá: 01 lô; trong đó số lượng cổ phần của một lô: 13.455.000 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm một cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm lô cổ phần: 134.550.000.000 đồng/lô

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 13.455.000 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 13.455.000 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (Vimico) tại CTCP Đầu tư Gang thép Lào Cai - Vimico do Vimico ban hành

- Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

+ Thời gian: Từ 8h00 đến 17h00 các ngày từ 15/08/2016 đến ngày 24/08/2016

+ Địa điểm: Tại trụ sở Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP, Số 193 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

- Thời gian công bố danh sách Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Ngày 01/09/2016

- Tỷ lệ đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm lô cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 05/09/2016 đến 17 giờ 00 phút ngày 07/09/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 12/09/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09 giờ 15 phút ngày 12/09/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần theo lô: Từ ngày 13/09/2016 đến ngày 22/09/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 13/09/2016 đến ngày 15/09/2016