(BĐT) - Cục Thuế TP.HCM cho biết, tổng nợ thuế tại đơn vị này tính đến 31/10/2020 là 29.184 tỷ đồng. Trong đó, số nợ có khả năng thu là 13.044 tỷ đồng, chiếm 44,7% tổng nợ, tăng 19,82% so với thời điểm 31/12/2019.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, nhóm nợ thuế nhiều nhất là các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và xây dựng, với 78 doanh nghiệp nợ thuế trên 5 tỷ đồng. Một số trường hợp nợ thuế lớn kéo dài, với số nợ hàng trăm tỷ đồng. Điển hình là Công ty CP Gamuda Land nợ 541 tỷ đồng, trong đó tiền thuê đất 421 tỷ đồng; tiền chậm nộp 120 tỷ đồng.

Trong 10 tháng năm 2020, Cục Thuế TP.HCM thu hồi nợ thuế được 4.735 tỷ đồng, đạt 61,67% số nợ năm 2019 chuyển sang. Tổng số hồ sơ khoanh nợ đến 31/10/2020 là 47.091 trường hợp, chiếm 22,22% số lượng người nộp thuế thuộc diện khoanh nợ với số thuế đã khoanh nợ là 2.729 tỷ đồng, chiếm 37,07% số thuế thuộc diện khoanh nợ. Tổng số quyết định cưỡng chế thuế đã ban hành là 68.520 quyết định; số tiền thuế nợ tương ứng là 46.775 tỷ đồng.