(BĐT) - Số liệu từ Bộ Tài chính cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 37.601 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 358.640 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 7.378 vụ vi phạm.

Qua đó, các cơ quan, đơn vị của ngành tài chính đã kiến nghị xử lý tài chính 33.595.942 triệu đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước 4.194.131 triệu đồng.

Riêng trong lĩnh vực thuế, cơ quan thuế đã chủ trì, thực hiện 36.161 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 25.972.311 triệu đồng. Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã nộp ngân sách nhà nước 3.261.248 triệu đồng.

Trong lĩnh vực hải quan, thanh tra chuyên ngành hệ thống Hải quan đã thực hiện 42 cuộc. Tổng số tiền kiến nghị truy thu 49.141 triệu đồng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp 17.652 triệu đồng. Số tiền các đơn vị được thanh tra đã nộp ngân sách nhà nước 117.691 triệu đồng.