Quý I: Hủy và bãi bỏ 2.854 thủ tục hành chính

(BĐT) -Theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, trước ngày 20/5/2019, các bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ hoàn thành việc công bố, công khai điều kiện kinh doanh, sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành sau cắt giảm để làm cơ sở kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật không làm phát sinh thêm so với kết quả đã cắt giảm.
 tổng số thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ trong quý I/2019 là 2.854 thủ tục, trong khi đó tổng số thủ tục hành chính quy định mới được công khai trong quý I/2019 là 5.424 thủ tục - Ảnh Lê Tiên
tổng số thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ trong quý I/2019 là 2.854 thủ tục, trong khi đó tổng số thủ tục hành chính quy định mới được công khai trong quý I/2019 là 5.424 thủ tục - Ảnh Lê Tiên

Văn phòng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương thực hiện việc rà soát, bãi bỏ, chấm dứt việc quy định thủ tục hành chính trong công văn hướng dẫn và gửi Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát trong tháng 5/2019.

Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan cần đẩy nhanh tiến độ soạn thảo Luật sửa đổi các luật có liên quan trình Chính phủ để trình Quốc hội bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh được quy định tại các luật chuyên ngành theo phương án đã được phê duyệt. Các Bộ: Giao thông vận tải, Tư pháp, Y tế, Tài chính khẩn trương hoàn thành việc ban hành hoặc trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh theo quy định. Đối với các quy định đã được ban hành mà tiếp tục phát hiện bất cập, đề nghị các Bộ tiếp tục rà soát, đề xuất phương án xử lý.

Đối với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ yêu cầu khẩn trương tổng hợp sản phẩm hàng hóa chịu kiểm tra chuyên ngành của nhiều cơ quan, gửi các bộ, trên cơ sở đó các bộ rà soát, đơn giản hóa theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính cũng được giao chủ trì theo dõi tình hình và đánh giá kết quả thực hiện cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành; đánh giá mức độ thay đổi và tác động thực chất đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu; định kỳ hàng quý báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết ngay các chậm trễ, sai lệch, biến tướng và các vấn đề mới phát sinh.

Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ về số thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật có thủ tục hành chính được công bố, công khai quý I/2019 thì tổng số thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ trong quý I/2019 là 2.854 thủ tục, trong khi đó tổng số thủ tục hành chính quy định mới được công khai trong quý I/2019 là 5.424 thủ tục; tổng số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung là 3.251 thủ tục.

Tuấn Dũng