Khẩn trương lập báo cáo giám sát tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Hợp tác xã; Kho bạc Nhà nước; các tập đoàn kinh tế nhà nước, các tổng công ty 91, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước khẩn trương lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2017, gửi về Bộ KH&ĐT trước ngày 5/8/2017.

Bộ KH&ĐT cũng đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương yêu cầu chủ đầu tư các dự án chưa mở tài khoản trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư sử dụng vốn nhà nước thực hiện mở tài khoản, cập nhật thông tin về dự án do mình làm chủ đầu tư theo quy định.

Hệ thống này được Bộ KH&ĐT đưa vào vận hành từ cuối năm 2015 nhằm thực hiện chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám sát, đánh giá đầu tư, công khai, minh bạch thông tin các chương trình dự án đầu tư...

Minh Thư