Đề xuất về lập khu chợ biên giới Việt - Trung

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Hiệp định, bao gồm: Trình tự, thủ tục thiết lập khu (điểm) chợ biên giới; trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh tại chợ biên giới.

Đối tượng áp dụng là thương nhân và cư dân biên giới của Việt Nam; thương nhân và cư dân biên giới của Trung Quốc được tham gia xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa tại khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc; các cơ quan, tổ chức quản lý và điều hành hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc...

Dự thảo cũng quy định rõ về trình tự, thủ tục thiết lập khu (điểm) chợ biên giới. Theo đó, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của chính quyền địa phương cấp huyện hoặc hiệp hội thương nhân hoặc thương nhân, trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt trong từng thời kỳ, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát, đánh giá nhu cầu thiết lập khu (điểm) chợ biên giới để phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa của thương nhân và cư dân biên giới.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo khảo sát, đánh giá nhu cầu của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương đề nghị thiết lập khu (điểm) chợ biên giới.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương xin ý kiến các thành viên về việc thiết lập khu (điểm) chợ biên giới. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương, các Bộ, ngành thành viên phải có văn bản trả lời.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các thành viên của các Bộ, ngành có liên quan, Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thiết lập khu (điểm) chợ biên giới.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo ý kiến đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới ban hành Quyết định thiết lập khu (điểm) chợ biên giới để phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa của thương nhân và cư dân biên giới; đồng thời có văn bản thông báo cho chính quyền địa phương cấp tỉnh/khu của Trung Quốc về việc thiết lập các khu (điểm) chợ biên giới và thỏa thuận mở đường qua lại các khu (điểm) chợ biên giới.


VGP