Đề xuất quy định về quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu

Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự thảo Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về: Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế gồm các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh, gia công hàng hóa; giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương.

Dự thảo quy định rõ về quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu và thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, trừ trường hợp hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật; hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; thương nhân Việt Nam được thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thực hiện như sau: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Giấy phép, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải có Giấy phép của Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều kiện, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật.

Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra theo quy định tại Điều 65 Luật Quản lý ngoại thương, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Đối với hàng hóa không thuộc trường hợp quy định trên, thương nhân làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ quan hải quan.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này, ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định này còn phải thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan, các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và lộ trình do Bộ Công Thương công bố.

Một số mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định riêng

Theo dự thảo, tái xuất khẩu các loại vật tư nhập khẩu chủ yếu mà Nhà nước bảo đảm cân đối ngoại tệ để nhập khẩu: Các mặt hàng nhập khẩu mà Nhà nước bảo đảm cân đối ngoại tệ cho nhu cầu nhập khẩu chỉ được tái xuất khẩu thu bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc theo giấy phép của Bộ Công Thương. Bộ Công Thương công bố danh mục hàng hoá tái xuất theo giấy phép cho từng thời kỳ và tổ chức thực hiện.

Nhập khẩu gỗ các loại từ các nước có chung đường biên giới thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam và các nước và các thoả thuận có liên quan của Việt Nam với các nước.

Việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa phục vụ quốc phòng, an ninh, thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ Công an, Quốc phòng quy định việc cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu...


VGP