Đảng ủy Khối DN Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Ngày 18/7, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII tới gần 13.000 cán bộ, đảng viên tại 197 điểm cầu.
Đảng ủy Khối DN Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII tới gần 13.000 cán bộ, đảng viên tại 197 điểm cầu. Ảnh: VGP.Huy Thắng
Đảng ủy Khối DN Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII tới gần 13.000 cán bộ, đảng viên tại 197 điểm cầu. Ảnh: VGP.Huy Thắng
Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối DN Trung ương chủ trì hội nghị. Ông Cao Đức Phát, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt các quan điểm, chủ trương, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

Hội nghị tập trung quán triệt 3 nghị quyết gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DN Nhà nước và Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Bí thư Đảng ủy Khối DN Trung ương Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, 3 nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra về phát triển kinh tế-xã hội.

Các nghị quyết là định hướng lớn mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN, cơ cấu lại DN Nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân. Đây cũng là những nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng đối với các đơn vị, DN trực thuộc Khối.

Ông Phạm Viết Thanh đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị cần nắm vững, hiểu rõ những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn trong các nghị quyết nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ. Đồng thời vận dụng những mục tiêu, quan điểm, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cấp ủy, đơn vị, DN.

Yêu cầu cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng; đồng thời bám sát thực tiễn đơn vị, DN nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Các cấp ủy, đơn vị, DN cần bám sát yêu cầu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, trong đó, cần tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả của DN Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn; tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu, những địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh, những lĩnh vực mà DN thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

Cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị của DN Nhà nước, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn và chuẩn mực quốc tế; hoạt động theo cơ chế thị trường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cạnh tranh bình đẳng, bảo đảm công khai, minh bạch. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra, không bị thất thoát lãng phí vốn, tài sản Nhà nước…


VGP