Công bố định mức dự toán khảo sát xây dựng

(BĐT) - Bộ Xây dựng vừa công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng kèm theo Quyết định 1354/QĐ-BXD.
Định mức dự toán xây dựng được ban hành nhằm quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Ảnh: Công Thu
Định mức dự toán xây dựng được ban hành nhằm quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Ảnh: Công Thu

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định. Định mức này dùng để xác định đơn giá khảo sát xây dựng, dự toán chi phí khảo sát xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Định mức dự toán khảo sát xây dựng được xác định dựa trên yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn khảo sát xây dựng; quy phạm về thiết kế - thi công - nghiệm thu và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khảo sát xây dựng.

Nội dung Định mức dự toán khảo sát xây dựng bao gồm: Mức hao phí vật liệu (là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng); Mức hao phí lao động (là số lượng ngày công lao động của kỹ sư, công nhân trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng); Mức hao phí máy thi công (là số lượng ca sử dụng máy thi công trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng).

Tập Định mức dự toán khảo sát xây dựng được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất, gồm: công tác đào đất, đá bằng thủ công để lấy mẫu thí nghiệm; công tác thăm dò địa vật lý; công tác khoan...          

Việt Thắng