Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh tham mưu phát triển bền vững

(BĐT) - Ủy ban về phát triển bền vững, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập. Đây là Ủy ban chuyên môn của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Chủ tịch Ủy ban
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Chủ tịch Ủy ban

Ủy ban gồm 22 thành viên, trong đó Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Chủ tịch Ủy ban.

Ủy ban có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng về xây dựng, thực hiện các chiến lược, chính sách, các kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; Báo cáo Việt Nam 2035. Đồng thời, Ủy ban tổng kết việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; xây dựng Báo cáo quốc gia về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; Báo cáo quốc gia về năng lực cạnh tranh và kết quả thực hiện Báo cáo Việt Nam 2035…

Các thành viên của Ủy ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ủy ban họp toàn thể 2 lần/năm. Hằng quý, Ủy ban có báo cáo gửi Chủ tịch Hội đồng đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách, biện pháp chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; Báo cáo Việt Nam 2035.

Việt Anh