Bắc Kạn quyết tâm phát triển toàn diện

Bắc Kạn cần có giải pháp đột phá, thực hiện quyết liệt để xây dựng Tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện.
Bắc Kạn quyết tâm phát triển toàn diện

Đây là ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn.

Bắc Kạn là tỉnh khó khăn với nhiều dân tộc thiểu số, điểm xuất phát thấp nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, tăng trưởng kinh tế năm 2017 dự ước đạt 5,5% - 6%. Bình quân lương thực đầu người ở mức cao trong vùng (570kg/người/năm). Công tác giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Bắc Kạn vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Quy mô kinh tế còn nhỏ, thu nhập bình quân đầu người thấp hơn nhiều so với mức bình quân cả nước; tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với cả nước, giảm nghèo chưa bền vững...

Trước thực tế trên, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Kạn cần phát huy truyền thống tốt đẹp, khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế yếu kém, đoàn kết, nỗ lực với khát vọng vương lên mạnh mẽ, khai thác tiềm năng, lợi thế để có giải pháp đột phá, thực hiện quyết liệt để xây dựng Tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện.

Cụ thể, từ nay đến cuối năm 2017, Bắc Kạn cần tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, chú trọng việc giải ngân các nguồn vốn, thu ngân sách trên địa bàn, phát triển doanh nghiệp...

Đối với năm 2018 và những năm tiếp theo, Tỉnh cần có mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế yếu kém trong từng ngành, từng lĩnh vực; lựa chọn một số lĩnh vực ưu tiên, đột phá, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững" tạo ra sản phẩm hàng hóa có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường, tập trung trồng rừng gắn với công nghiệp chế biến gỗ để nâng cao giá trị kinh tế rừng; thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp, đảm bảo chất lượng và phát triển các vật nuôi, cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Đồng thời, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đoạn 2016 - 2020, công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện Chương trình nông thôn mới; tập trung nguồn lực đầu tư cho các xã điểm và các xã dự kiến đạt chuẩn trong gia đoạn 2017 - 2020; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới; tập trung nâng cao đời sống dân cư khu vực nông thôn gắn với giảm nghèo bền vững.

Phát triển các sản phẩm công nghiệp có tiềm năng, thế mạnh, mà trọng tâm là công nghiệp chế biến nông, lâm sản và chế biến khoáng sản; có chính sách hỗ trợ phù hợp để thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến tháo gỡ khó khăn cho các dự án công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã và đang đầu tư trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, nhất là công tác cấp phép khai thác, tiêu thụ khoáng sản và bảo vệ môi trường; làm tốt công tác liên kết vùng, kết nối các địa phương với các chuỗi giá trị; thu hút đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, trọng tâm là du lịch Hồ Ba Bể.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao các chỉ số PCI và PAPI, phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tổ chức xúc tiến đầu tư, có cơ chế chính sách thông thoáng thu hút các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư vào Tỉnh để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; chú trọng công tác giáo dục đào tạo, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững và các chính sách giải quyết việc làm gắn với phát triển thị trường lao động, ổn định và phát triển thị trường xuất khẩu lao động; thực hiện đầy đủ các chính sách dân tộc, trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công; làm tốt công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai...


VGP