Sẽ công khai nợ công hàng quý

(BĐT) - Bộ Tài chính vừa hoàn tất việc lấy ý kiến và sắp ban hành Thông tư hướng dẫn về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tin về nợ công và nợ nước ngoài được công khai của quốc gia bao gồm: các chỉ tiêu về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia; vay và trả nợ của Chính phủ; vay và trả nợ được Chính phủ bảo lãnh; vay và trả nợ trong nước của chính quyền địa phương; vay và trả nợ nước ngoài của quốc gia.

UBND cấp tỉnh thực hiện công khai thông tin về vay và trả nợ của chính quyền địa phương, bao gồm: vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam; tạm ứng ngân quỹ nhà nước; phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và vay khác của chính quyền địa phương.

Đối với các báo cáo định kỳ hàng quý, các đơn vị lập và gửi báo cáo về Bộ Tài chính trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Đối với các báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, các đơn vị gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 31/7 hàng năm. Đối với các báo cáo tình hình thực hiện hàng năm, các đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản về Bộ Tài chính trước ngày 15/2 của năm sau.

          

Hoàng Oanh