Quản lý tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng. Theo đó, mọi tài sản tại cơ quan Đảng đều phải được giao cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Đảng quản lý, sử dụng.

Việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng được giám sát, kiểm tra, kiểm toán theo quy định của pháp luật và quy định của Đảng; mọi hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định.

Theo dự thảo, tài sản tại cơ quan hành chính của Đảng gồm: Nhà làm việc, nhà công vụ và tài sản khác gắn liền với đất thuộc trụ sở làm việc, nhà ở công vụ, nhà khách (trừ nhà khách giao cho đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp của Đảng quản lý); quyền sử dụng đất thuộc trụ sở làm việc, nhà ở công vụ, nhà khách; xe ô tô và phương tiện vận tải khác, máy móc, thiết bị; quyền sở hữu trí tuệ, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu; tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Về mua sắm tài sản tại cơ quan hành chính của Đảng, dự thảo nêu rõ, việc mua sắm trụ sở làm việc và tài sản khác được áp dụng trong trường hợp cơ quan hành chính của Đảng chưa có tài sản, còn thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức hoặc tài sản hiện có theo tiêu chuẩn, định mức đã đủ điều kiện thanh lý nhưng không có tài sản để giao và không thuộc trường hợp được thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản.

Việc mua sắm tài sản tại cơ quan hành chính của Đảng được thực hiện theo phương thức mua sắm tập trung hoặc mua sắm phân tán.

Phương thức mua sắm tập trung được áp dụng bắt buộc đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan hành chính của Đảng ở Trung ương thực hiện theo danh mục mua sắm tập trung do Chánh Văn phòng Trung ương Đảng ban hành; cơ quan hành chính của Đảng ở địa phương thực hiện theo danh mục mua sắm tập trung do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đối với trường hợp thực hiện mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước.


VGP