Kinh doanh tài chính giúp SGCC tăng trưởng lợi nhuận năm 2016

(BĐT) - Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn (SGCC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán. Theo đó, năm 2016 doanh thu thuần của Tổng công ty đạt 512 tỷ đồng, giảm 24%; lợi nhuận gộp năm 2016 giảm từ 183 tỷ đồng xuống còn 41 tỷ đồng (giảm hơn 4 lần ). 
Kinh doanh tài chính giúp SGCC tăng trưởng lợi nhuận năm 2016

Cả năm 2016 lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty tăng từ 118 tỷ đồng lên 144 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2015. Đóng góp chính cho tăng trưởng lợi nhuận của Tổng công ty đến từ hoạt động tài chính. Năm 2016 doanh thu tài chính của Tổng công ty là 157 tỷ đồng, tăng 96% so với năm 2016 và chênh lệch giữa doanh thu và chi phí tài chính của Tổng công ty đạt 145 tỷ đồng. Ngoài ra, phần lãi từ Tổng công ty liên kết cũng tăng mạnh tới 2,5 lần lên 42 tỷ đồng.

Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn có vốn điều lệ hơn 1.000 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư dự án, tư vấn thiết kế,…   

Hoàng Việt