Đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật

(BĐT) - 11 văn bản quy phạm pháp luật gồm các luật, pháp lệnh, nghị định và thông tư vừa được Thủ tướng Chính phủ giao các bộ: Tư pháp, Công an, Xây dựng khẩn trương trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ. 

Công tác này nhằm đảm bảo phù hợp với Điều 3 của Luật Tiếp cận thông tin. Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo tại Văn bản số 5882/VPCP-PL.

Theo thông báo, các văn bản quy phạm được đề nghị sửa đổi, bổ sung lần này có thể kể đến như: Nghị định số 32/2015/NĐ-CP; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP…            

N.Linh