(BĐT) - Kiểm toán Nhà nước cho biết, tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến ngày 30/6/2019 là 37.513,4 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu về ngân sách nhà nước (NSNN) là 9.029,1 tỷ đồng; giảm chi NSNN 10.076,4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 18.407,9 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đồng thời, qua kiểm toán đã kiến nghị sửa đổi, thay thế nhiều văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hàng chục tập thể và cá nhân.

Về thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2019, đến 30/6/2019 toàn ngành đã triển khai 126/220 cuộc kiểm toán theo kế hoạch (đạt 57,2%), kết thúc kiểm toán 108/220 cuộc, phát hành 53/246 báo cáo kiểm toán.

Trong đó một số cuộc kiểm toán có kết quả nổi bật như: Chuyên đề việc quản lý và sử dụng đất trong và sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2017”; Chuyên đề “Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2017”; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam…