(BĐT) - Ngày 28/3/2017, Diễn đàn Nông nghiệp mùa xuân 2017 diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Kiện toàn thể chế hướng tới nền nông nghiệp bền vững và có trách nhiệm”.
Kiện toàn thể chế để phát triển nền nông nghiệp bền vững

Tại Diễn đàn, các nhà khoa học, nhà quản lý và hoạch định chính sách, doanh nghiệp và người nông dân sẽ thảo luận về các vấn đề chính sách quan trọng trong ngành nông nghiệp hiện nay.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, những năm qua nền nông nghiệp Việt Nam đã từng bước phát triển, bước đầu được công nghiệp hóa, phát huy được vai trò trụ đỡ cho nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đang giảm dần và bộc lộ những yếu kém của một nền nông nghiệp dựa trên kinh tế hộ nhỏ lẻ, thiếu liên kết, năng suất và chất lượng thấp trong khi cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng gay gắt. Một nút thắt cần tháo gỡ để tạo động lực cho sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đó là thể chế, bao gồm các thể chế chính thức (chính sách, pháp luật), và phi chính thức (các tập quán, nhận thức chung, hoạt động của các hội, hiệp hội doanh nghiệp trong nông nghiệp...).