Khối lượng đề xuất có được bổ sung vào giá hợp đồng?

0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nội dung hỏi đáp: Đơn vị chúng tôi là nhà thầu đang triển khai thi công một gói thầu xây lắp nguồn vốn ngân sách. Thời điểm đấu thầu áp dụng Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022, hình thức đấu thầu rộng rãi, lựa chọn nhà thầu qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ, hình thức hợp đồng trọn gói. Trong quá trình nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu đã đề xuất một số khối lượng tăng, giảm có trong bản vẽ được duyệt nhưng tiên lượng mời thầu chưa tính đủ (phần đề xuất này nhà thầu đính kèm hồ sơ dự thầu, không bổ sung vào bảng tổng hợp giá dự thầu). Kết quả mở thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, chúng tôi đã được chủ đầu tư mời thương thảo và ký kết hợp đồng thi công với giá trị bằng giá dự thầu (chưa bao gồm phần đề xuất). Phần khối lượng đề xuất các bên thống nhất đưa vào thương thảo hợp đồng, đưa vào hợp đồng tuy nhiên chưa được cấp quyết định đầu tư phê duyệt.

Vậy, khối lượng nhà thầu đề xuất trên có được trình thẩm định bổ sung và bổ sung vào giá hợp đồng hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi như sau: Trường hợp hồ sơ mời thầu gói thầu phát hành trước ngày 01/01/2024 thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Luật Đấu thầu năm 2013) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Theo hướng dẫn tại Mục 13.3 Chương I Mẫu E-HSMT gói thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Mẫu số 1B), đối với hợp đồng trọn gói, giá dự thầu bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu theo đúng thiết kế và yêu cầu kỹ thuật nêu trong E-HSMT. Nhà thầu chịu trách nhiệm rà soát Bảng kê hạng mục công việc tại Mẫu số 01A Chương IV so với thiết kế để đề xuất bảng tổng hợp giá dự thầu cho phù hợp. Bảng kê hạng mục công việc tại Mẫu số 01A Chương IV chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà thầu có thể thêm hoặc bớt các hạng mục công việc so với Bảng kê hạng mục công việc tại Mẫu số 01A Chương IV để phù hợp với thiết kế và chào giá cho các hạng mục công việc (sau khi đã thêm hoặc bớt hạng mục (nếu có)) tại Mẫu số 11A Chương IV. Trường hợp tại cột “giá theo hạng mục” nhà thầu ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của hạng mục công việc này vào hạng mục công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các hạng mục công việc theo thiết kế bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 01A Chương IV Mẫu E-HSMT gói thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, bảng kê hạng mục công việc và khối lượng chỉ có giá trị tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V. Sau khi chuẩn xác hạng mục công việc, khối lượng theo thiết kế, nhà thầu chào giá cho từng hạng mục theo Mẫu số 11A Chương này.

Theo đó, việc chào giá dự thầu cho gói thầu xây lắp áp dụng loại hợp đồng trọn gói được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Nhà thầu có trách nhiệm chào giá tại Mẫu số 11A và thực hiện tất cả các hạng mục công việc theo thiết kế bảo đảm chất lượng, tiến độ theo hướng dẫn tại Mục 13.3 nêu trên.

Chuyên đề