(BĐT) - Công ty CP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (HAX) vừa thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Cụ thể, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2017 đạt 4.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 120 tỷ đồng, tăng lần lượt 49% và 23% so với kết quả đã thực hiện năm 2016.

Năm 2016, Công ty ghi nhận mức lãi ròng và tăng trưởng kinh doanh cao nhất trong lịch sử hoạt động. Cụ thể, doanh thu của HAX trong năm này đạt 2.879 tỷ đồng (tăng 250% so với năm 2015); lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 97 tỷ đồng và 79 tỷ đồng (tăng 162% và 179% so với năm 2015).