(BĐT) -Theo kế hoạch tài chính ngân sách giai đoạn 2019-2021 của UBND TP.Hà Nội, dự kiến tổng chi ngân sách 3 năm là 327.272 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến chi đầu tư phát triển 145.339 tỷ đồng, chi thường xuyên 150.231 tỷ đồng, còn lại là các khoản chi khác.
UBND TP.Hà Nội dự kiến chi đầu tư phát triển 145.339 tỷ đồng trong 2019-2021. Ảnh: Internet

UBND TP.Hà Nội dự kiến chi đầu tư phát triển 145.339 tỷ đồng trong 2019-2021. Ảnh: Internet

Tổng chi này được xác định trên cơ sở kế hoạch thu ngân sách nhà nước (NSNN) và tỷ lệ điều tiết giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020. Để thực hiện kế hoạch ngân sách nêu trên, thành phố đã dự kiến định hướng bố trí nguồn chi NSNN trên bao gồm: bố trí đảm bảo chi trả nợ gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn các khoản thành phố đã huy động, cho đầu tư phát triển; quản lý chặt chẽ các khoản vay.

Bố trí vốn kế hoạch cho đầu tư phát triển thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công, đảm bảo các nguyên tắc cân đối ngân sách, các quy định hiện hành về quản lý ngân sách cho chi đầu tư phát triển; đảm bảo hài hòa giữa khu vực nông thôn và khu vực đô thị.

Giảm tỷ trọng chi thường xuyên, ưu tiên bố trí chi thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, các nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh; giáo dục, y tế....

Bố trí dự phòng ngân sách ở mức hợp lý để sẵn sàng và đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách thành phố.

Theo UBND TP.Hà Nội, trong quá trình điều hành ngân sách hàng năm, trường hợp có các nguồn bổ sung, phát sinh (tăng thu, kết dư...) thành phố sẽ tiếp tục cân đối, phân bổ để thực hiện các nhiệm vụ của thành phố và bổ sung thêm nguồn vốn cho đầu tư phát triển, đảm bảo quy định của Luật NSNN.