Gói thầu: Xây lắp

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Hùng Vương, thị trấn Phú Thiện (giai đoạn 3)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai)

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Về thiết bị thi công: Tại Bảng số 03 Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, HSMT yêu cầu:

Đối với: Máy ủi ≥ 110CV, Máy đào ≥ 0,4m3, Máy đào ≥ 0,7 m3, Máy lu bánh thép ≥ 10T, Xe cẩu ≥ 6T yêu cầu phải có giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng.

Đối với: Ô tô tưới nước ≥ 5m3, Ô tô tự đổ ≥ 10T, Xe nâng - chiều cao nâng ≥ 12 m yêu cầu phải có hóa đơn mua bán hoặc giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô”.

Về nhân sự chủ chốt: Tại Bảng số 02 Yêu cầu về nhân sự chủ chốt, HSMT yêu cầu:

Chỉ huy trưởng: Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật hoặc kỹ thuật công trình xây dựng. Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hạng III trở trở lên còn hiệu lực, đã trực tiếp chỉ huy trưởng ít nhất 01 công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III. Tối thiểu 5 năm hoặc tối thiểu 1 hợp đồng.

Cán bộ kỹ thuật thi công: Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật. Đã trực tiếp tham gia làm CBKT thi công xây dựng ít nhất 01 công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III. Tối thiểu 3 năm hoặc tối thiểu 1 hợp đồng.

Cán bộ kỹ thuật phần điện: Có trình độ đại học trở lên thuộc ngành điện (không xét điện tử - viễn thông). Đã trực tiếp tham gia làm CBKT thi công xây dựng ít nhất 01 công trình hạ tầng kỹ thuật trong đó hạng mục điện chiếu sáng hoặc 01 công trình điện chiếu sáng. Tối thiểu 3 năm hoặc tối thiểu 1 hợp đồng.

Cán bộ phụ trách quản lý chất lượng thi công, thanh quyết toán công trình: Có trình độ Cao đẳng trở lên, thuộc chuyên ngành Kinh tế xây dựng hoặc Kỹ thuật xây dựng; Đã trực tiếp tham gia phụ trách quản lý chất lượng thi công, thanh quyết toán công trình ít nhất 01 công trình. Tối thiểu 2 năm hoặc tối thiểu 1 hợp đồng.

Cán bộ phụ trách an toàn lao động: trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Bảo hộ lao động. Đã trực tiếp tham gia làm Cán bộ phụ trách an toàn lao đng ít nhất 01 công trình. Tối thiểu 2 năm hoặc tối thiểu 1 hợp đồng.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho rằng, HSMT yêu cầu về thiết bị thi công là không phù hợp: Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT trái ngược với Chương II Bảng dữ liệu đấu thầu, cụ thể:

“Năng lực thiết bị:

+ Hóa đơn mua bán hoặc giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô/xe máy chuyên dùng, ...;

+ Giấy chứng nhận kiểm tra thiết bị/Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với những loại máy móc thiết bị theo quy định.

+ Đối với thiết bị đi thuê: Hợp đồng thuê thiết bị và các tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê và thiết bị phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên.”

Để đồng bộ các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá HSDT, đề nghị Bên mời thầu làm rõ, sửa đổi HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu đúng quy định pháp luật hiện hành, không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Đối với nhân sự chủ chốt, Nhà thầu cho rằng, HSMT yêu cầu nêu trên là không phù hợp pháp luật xây dựng, làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Theo Điều 66 Nghị định 15/2021/NĐ-CP về điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III thì từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp. Mặt khác, tại Điều 74 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng công trường, đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp từ 03 năm kinh nghiệm trở lên đủ điều kiện cấpchứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III. Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III thì được làm chỉ huy trưởng công trường công trình cấp III.

Theo Nhà thầu, đây là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III: Việc yêu cầu chỉ huy trưởng có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm, có trình độ đại học trở lên chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật hoặc kỹ thuật công trình xây dựng, có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hạng III trở lên còn hiệu lực, đã trực tiếp chỉ huy trưởng ít nhất 01 công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III là không phù hợp, hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu làm rõ, sửa đổi HSMT đúng quy định pháp luật hiện hành, để đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Bên mời thầu trả lời Nhà thầu như sau: Đã sửa đổi HSMT theo quy định.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Chủ đầu tư ban hành Văn bản số 127/QĐ-BQL ngày 12/6/2024 và Văn bản số 131/QĐ-BQL ngày 13/6/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh HSMT.

Theo đó, nội dung điều chỉnh như sau:

Sửa đổi tại Chương II mục CDNT 10.8 khoản 2 Năng lực thiết bị: Có giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô/xe máy chuyên dùng, ...; Đối với thiết bị đi thuê: Hợp đồng thuê thiết bị và các tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê và thiết bị phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên.

Sửa đổi Bảng số 02 Yêu cầu về nhân sự chủ chốt:

Chỉ huy trưởng: Có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật hoặc chuyên ngành xây dựng. Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hạng III trở lên còn hiệu lực hoặc đã trực tiếp tham gia thi công ít nhất 01 công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III hoặc 02 công trình từ cấp IV cùng lĩnh vực trở lên. Tối thiểu 3 năm hoặc tối thiểu 1 hợp đồng.

Cán bộ kỹ thuật thi công: Có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật. Đã trực tiếp tham gia thi công ít nhất 01 công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III hoặc 02 công trình từ cấp IV cùng lĩnh vực trở lên. Tối thiểu 3 năm hoặc tối thiểu 1 hợp đồng.

Cán bộ kỹ thuật phần điện: Có trình độ trung cấp trở lên thuộc ngành điện (không xét điện tử - viễn thông). Đã trực tiếp tham gia thi công ít nhất 01 công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III hoặc 02 công trình từ cấp IV cùng lĩnh vực trở lên, trong đó có hạng mục điện chiếu sáng hoặc 01 công trình điện chiếu sáng. Tối thiểu 3 năm hoặc tối thiểu 1 hợp đồng.

Cán bộ phụ trách quản lý chất lượng thi công, thanh quyết toán công trình: Có trình đô ̣trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành Kinh tế xây dựng hoặc kỹ thuật xây dựng; Đã trực tiếp tham gia phụ trách quản lý chất lượng thi công, thanh quyết toán công trình ít nhất 01 công trình cấp III hoặc 02 công trình từ cấp IV. Tối thiểu 2 năm hoặc tối thiểu 1 hợp đồng.

Cán bộ phụ trách an toàn lao động: Có trình đô ̣trung cấp trở lên chuyên ngành an toàn lao động hoặc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng (nếu là chuyên ngành kỹ thuật xây dựng phải có chứng chỉ hoặc chứng nhận an toàn lao động còn hiệu lực). Đã trực tiếp tham gia làm Cán bộ phu ̣trách an toàn lao động ít nhất 01 công trình cấp III hoặc 02 công trình từ cấp IV. Tối thiểu 2 năm hoặc tối thiểu 1 hợp đồng.

Sửa đổi Bảng số 03 Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu: Xe cẩu ≥ 6T, Ô tô tưới nước ≥ 5m3, Xe nâng - chiều cao nâng ≥ 12 m, Ô tô tự đổ ≥ 10T cógiấy chứng nhận đăng ký xe ô tô”.

Các nội dung khác: Theo Quyết định số 124/QĐ-BQL ngày 03/6/2024; Quyết định số 127/QĐ-BQL ngày 12/6/2024.

Gói thầu gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định.

Chuyên đề