(BĐT) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ Tích luỹ trả nợ. Theo đó, Quỹ Tích luỹ trả nợ có nhiệm vụ theo dõi nguồn dự phòng rủi ro, nguồn xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong trường hợp Chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng vay nước ngoài và các khoản chi cho hoạt động quản lý Quỹ.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo Dự thảo, Kế toán Quỹ Tích luỹ trả nợ có nhiệm vụ thu nhập, xử lý, kiểm tra, giám sát và phân tích thông tin về tình hình thu hồi vốn cho vay lại trong nước từ nguồn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ và các khoản thu phí bảo lãnh của Chính phủ để đảm bảo việc trả nợ các khoản vay nước ngoài. Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến hoạt động của Quỹ đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập một lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; nội dung chứng từ phải rõ ràng, trung thực với nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Báo cáo tài chính quý phải nộp chậm nhất vào ngày 10 của tháng đầu quý sau. Báo cáo tài chính năm phải nộp chậm nhất vào ngày 31/3 của năm sau năm báo cáo.