(BĐT) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) sau khi đã lấy ý kiến rộng rãi. Tại dự thảo này, Bộ Tài chính đề nghị kéo dài thời gian miễn thuế đến hết ngày 31/12/2025.
Chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN đã mang lại những kết quả quan trọng. Ảnh: Internet

Chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN đã mang lại những kết quả quan trọng. Ảnh: Internet

Đã có hơn 10 triệu người được miễn, giảm thuế

Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế SDĐNN theo quy định tại Nghị quyết số 55/2010/NQ12 về miễn, giảm thuế SDĐNN và Nghị quyết số 28/2016/NQ14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 đến hết ngày 31/12/2025. Dự kiến, Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Bộ Tài chính cho biết, qua 20 năm thực hiện chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN đã mang lại những kết quả quan trọng, hỗ trợ trực tiếp, góp phần nâng cao đời sống nông dân.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, giai đoạn từ 2003 - 2010, theo Nghị quyết số 15/2003/QH11, tổng diện tích đất nông nghiệp chịu thuế bình quân là hơn 6,4 triệu ha/năm. Tổng số đối tượng phải chịu thuế bình quân là hơn 11 triệu người nộp thuế/năm. Tổng diện tích đất nông nghiệp được miễn, giảm thuế bình quân khoảng hơn 6 triệu ha/năm. Số đối tượng được miễn, giảm là hơn 10 triệu người nộp thuế/năm. Số thuế miễn, giảm bình quân là 3.268,5 tỷ đồng/năm.

Giai đoạn từ 2011 - 2016, theo Nghị quyết số 55/2010/QH12, tổng diện tích đất nông nghiệp chịu thuế là hơn 7 triệu ha/năm. Tổng số đối tượng phải chịu thuế bình quân hơn 12 triệu người nộp thuế/năm. Tổng diện tích đất nông nghiệp được miễn, giảm thuế khoảng hơn 7 triệu ha/năm. Tổng số đối tượng được miễn, giảm bình quân là hơn 12 triệu người nộp thuế/năm. Tổng số thuế miễn, giảm là 6.308,3 tỷ đồng/năm.

Giai đoạn từ 2017 - 2018, theo Nghị quyết số 28/2016/QH14, số diện tích miễn thuế, đối tượng chịu thuế tăng và số miễn, giảm cũng tăng lên so với các giai đoạn trước. Tổng diện tích đất nông nghiệp chịu thuế bình quân là hơn 8 triệu ha/năm. Tổng số đối tượng phải chịu thuế bình quân là hơn 12 triệu người nộp thuế/năm. Tổng số thuế miễn, giảm bình quân là 7.438,5 tỷ đồng/năm.

Theo Bộ Tài chính, tổng số thuế SDĐNN được miễn, giảm giai đoạn từ 2003 - 2018 là khoảng 17 nghìn tỷ đồng, tạo nguồn lực tài chính quan trọng trực tiếp cho khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Số thuế dự kiến được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm

Theo quy định hiện hành, chính sách thuế SDĐNN đang được miễn đến hết ngày 31/12/2020 theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 và Nghị quyết số 28/2016/QH14 của Quốc hội.

Đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp, thì thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai. Trong thời gian Nhà nước chưa thu hồi đất thì phải nộp 100% thuế SDĐNN.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc miễn thuế SDĐNN trong thời gian qua mặc dù làm giảm thu ngân sách nhà nước, nhưng đây là giải pháp góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chính sách nhân văn này đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại hóa, giảm bớt khó khăn cho người nông dân.

Việc quy định miễn thuế SDĐNN không gây xung đột, vướng mắc trong quan hệ thương mại với các nước, không vi phạm các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO.

Qua thực tiễn, việc miễn thuế SDĐNN thời gian qua không gặp vướng mắc. Các địa phương đều cho rằng việc tiếp tục miễn thuế SDĐNN như quy định hiện hành cho giai đoạn tiếp theo là cần thiết.

Với đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế SDĐNN đến ngày 31/12/2025, số thuế SDĐNN dự kiến được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm.