Có được thay thế nhân sự trong hồ sơ dự thầu?

0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nội dung hỏi đáp: Đơn vị của ông Trần Nam (TP.HCM) dự thầu gói thầu xây lắp với nhân sự A (kèm quyết định bổ sung ban chỉ huy công trường và 1 hợp đồng tương tự ký với đơn vị X), phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Trong quá trình đánh giá, Bên mời thầu đi xác minh tại đơn vị X thì đơn vị X trả lời, không nhận được quyết định bổ sung ban chỉ huy công trường và nhân sự A không phải là nhân sự chủ chốt nên không thuộc quản lý của họ.

Đơn vị ông Nam cũng đã giải trình cho bên mời thầu rằng: Nhân sự A là nhân sự bổ sung để đẩy nhanh tiến độ cho gói thầu (không phải là nhân sự chủ chốt) nên khi bổ sung không cần phải xin phép đơn vị X.

Tuy nhiên, Bên mời thầu không đồng ý với giải trình của đơn vị ông, đánh giá nhân sự A không đạt và không cho thay thế nhân sự (theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT thì khi nhân sự không đáp ứng, nhà thầu có quyền được một lần thay thế nhân sự).

Ông Nam hỏi, Bên mời thầu đánh giá như vậy có phù hợp không? Việc không cho đơn vị ông thay thế nhân sự khác có sai quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi như sau: Theo khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 30 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định đối với gói thầu xây lắp, căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà chủ đầu tư đưa ra yêu cầu về nhân sự chủ chốt trong E-HSMT cho phù hợp; yêu cầu về thiết bị chủ yếu cho phù hợp (số lượng, chủng loại, tính năng, công suất...).

Theo đó, E-HSMT không được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các vị trí mà pháp luật về xây dựng không có yêu cầu về tiêu chuẩn đối với chức danh đó hoặc đối với các vị trí kỹ thuật thông thường, công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông.

Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, Bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung nhân sự chủ chốt, thiết bị để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 3 ngày làm việc.

Đối với mỗi nhân sự, thiết bị không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự, thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì E-HSDT bị loại.

Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự, thiết bị khác theo quy định tại điểm d khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Khoản 4 Điều 89 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 122 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Đối với vấn đề hỏi của ông, việc lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp qua mạng phải tuân thủ các quy định nêu trên.

Chuyên đề