(BĐT) - Số liệu vừa được Bộ Tài chính công bố cho biết, thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 5 ước đạt 98,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu NSNN 5 tháng ước đạt 667,9 nghìn tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán năm, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong tổng thu ngân sách nhà nước, thu nội địa 5 tháng đầu năm 2021 đạt 552,9 nghìn tỷ đồng, bằng 48,8% dự toán năm, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh: Nhã Chi

Trong tổng thu ngân sách nhà nước, thu nội địa 5 tháng đầu năm 2021 đạt 552,9 nghìn tỷ đồng, bằng 48,8% dự toán năm, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh: Nhã Chi

Trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 347 nghìn tỷ đồng, bằng 46,9% dự toán năm; thu ngân sách địa phương ước đạt 320,9 nghìn tỷ đồng, bằng 53,1% dự toán năm.

Tính theo nguồn thu, trong tổng thu NSNN, thu nội địa tháng 5 ước đạt 75,9 nghìn tỷ đồng, nâng lũy kế thu 5 tháng lên mức 552,9 nghìn tỷ đồng, bằng 48,8% dự toán năm, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020. Thu từ dầu thô tháng 5 ước đạt 3,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 5 tháng ước đạt 15,96 nghìn tỷ đồng, bằng 68,8% dự toán năm, nhưng giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 5 ước đạt 19,1 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 5 tháng ước đạt 98,5 nghìn tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán năm, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2020, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 156,9 nghìn tỷ đồng, bằng 49,8% dự toán năm; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 58,4 nghìn tỷ đồng, bằng 42,8% dự toán năm.

Tổng chi cân đối NSNN tháng 5 ước đạt 125,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 5 tháng đạt 581,6 nghìn tỷ đồng, bằng 34,5% dự toán năm (cùng kỳ năm 2020 là 34,6%). Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 102 nghìn tỷ đồng, bằng 21,4% dự toán Quốc hội quyết định (cùng kỳ năm 2020 là 26%); chi trả nợ lãi đạt 47,8 nghìn tỷ đồng, bằng 43,4% dự toán năm; chi thường xuyên đạt 430,8 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán năm (cùng kỳ năm 2020 là 40,6%).