Hỗ trợ 10 tỉnh xử lý ô nhiễm môi trường

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phân bổ 108.885 triệu đồng từ nguồn chi sự nghiệp môi trường đã được bố trí trong dự toán ngân sách trung ương năm 2015 để hỗ trợ 10 tỉnh thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Các tỉnh được phân bổ gồm: Hà Giang 9.500 triệu đồng; Bắc Kạn 6.460 triệu đồng; Phú Thọ 3.000 triệu đồng; Lạng Sơn 31.112 triệu đồng; Thanh Hóa 23.143 triệu đồng; Nghệ An 15.170 triệu đồng; Quảng Trị 6.000 triệu đồng...

Số kinh phí còn lại (19.507 triệu đồng) Bộ Tài chính chuyển vào dự phòng ngân sách trung ương. 

T.H