5 nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại nền kinh tế

(BĐT) - 407/420 (chiếm tỷ lệ 85,02%) số đại biểu có mặt tại Hội trường Quốc hội chiều ngày 8/11 đã bỏ phiếu tán thành thông qua Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020. Kết quả biểu quyết cho thấy, có 8 đại biểu bỏ phiếu không tán thành và 5 đại biểu không biểu quyết.
Phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại sẽ góp phần đẩy nhanh cơ cấu lại kinh tế. Ảnh: Lê Tiên
Phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại sẽ góp phần đẩy nhanh cơ cấu lại kinh tế. Ảnh: Lê Tiên

Tiếp thu nhiều ý kiến

Trước khi tiến hành biểu quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh thừa ủy quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã trình bày Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, đa số ý kiến nhất trí với đánh giá kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2011 - 2015. Một số ý kiến đề nghị bổ sung nội dung “doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng lớn nhưng chưa có chính sách hỗ trợ để phát triển”, “phát triển nguồn nhân lực cả về quy mô và chất lượng chưa đồng bộ với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế”; sửa nội dung “tình trạng nợ xấu, đầu tư chéo, sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng phức tạp; quản trị ngân hàng yếu kém” thành “xử lý nợ xấu, tái cơ cấu các ngân hàng thương mại yếu kém còn gặp nhiều khó khăn; kết quả còn thấp”.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung, thể hiện rõ các nội dung "xây dựng mô hình tăng trưởng lấy hiệu quả, thước đo là năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế”, "tăng trưởng kinh tế gắn liền với phát triển xã hội”, "nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế”. Có ý kiến đề nghị thể hiện rõ về chỉ tiêu "tỷ lệ lao động có chứng chỉ đào tạo khoảng 25%” là từ 3 tháng trở lên.

UBTVQH nêu rõ quan điểm xin tiếp thu các ý kiến đóng góp trên và thể hiện những ý kiến này trong Dự thảo Nghị quyết.

Đối với những ý kiến đại biểu đề nghị thể hiện chỉ tiêu về bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2020 xuống dưới 3,5% GDP, nợ chính phủ không quá 54% GDP, UBTVQH xin tiếp thu và cho rằng, trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Nghị quyết số 05-NQ/TW thì chỉ tiêu bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2020 xuống dưới 4%. Tuy nhiên theo Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII, tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước năm 2017 so với GDP không quá 3,5%. Do đó, UBTVQH khẳng định quan điểm, mục tiêu các năm tiếp theo dưới 3,5% GDP là phù hợp với mục tiêu kiểm soát, bảo đảm an toàn nợ công. 

Mục tiêu tiếp cận ASEAN-4

407/420 số đại biểu có mặt tại Hội trường Quốc hội chiều ngày 8/11 đã bỏ phiếu tán thành thông qua Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.
Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 được Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày nêu rõ một số mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế. Cụ thể, giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước, đến năm 2020 xuống dưới 3,5% GDP. Quy mô nợ công hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 không quá 65% GDP, nợ chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP. Nâng cao chất lượng thể chế quản lý đầu tư công đạt mức chất lượng tiếp cận 4 nước ASEAN phát triển nhất (ASEAN-4). Tỷ trọng đầu tư nhà nước khoảng 31 - 34% tổng đầu tư xã hội.

Nghị quyết đặt mục tiêu có 30 - 35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo mỗi năm. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm trên 5,5%, tốc độ tăng năng suất nội ngành đóng góp hơn 60% vào tăng năng suất lao động năm 2020. Đến năm 2020, tỷ trọng lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ đạt khoảng 25%, tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống dưới 40%.

Đến năm 2020, giảm tỷ lệ nợ xấu thực tế trong nền kinh tế xuống mức dưới 3%. Giảm lãi suất cho vay trung bình trong nước có tính cạnh tranh so với mức lãi suất cho vay trung bình trong nhóm ASEAN-4. Nâng cao quy mô và hiệu quả của thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu chính phủ, thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đến năm 2020, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 70% GDP, thị trường trái phiếu đạt 30% GDP.

Cùng với đó, thoái toàn bộ vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc các ngành không cần Nhà nước sở hữu trên 50% vốn, thoái vốn nhà nước xuống mức sàn quy định đối với các ngành mà Nhà nước sắp xếp, cơ cấu lại vốn đầu tư. Đến năm 2020, có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp; 15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả.

Đồng thời, Quốc hội đã thông qua 5 nhiệm vụ trọng tâm trong cơ cấu lại nền kinh tế. Một là, tập trung hoàn thành cơ cấu lại ba trọng tâm gồm cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng. Trong đó nhấn mạnh, hoàn thành cơ cấu lại ba trọng tâm trước năm 2019 để tập trung nguồn lực triển khai cơ cấu lại các lĩnh vực khác. Hai là, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, khu vực công. Ba là, phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước và thu hút hợp lý đầu tư trực tiếp nước ngoài. Bốn là, hiện đại hóa công tác quy hoạch, cơ cấu ngành và vùng kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Năm là, hình thành đồng bộ và phát triển các loại thị trường, gồm thị trường tài chính, thị trường quyền sử dụng đất, thị trường lao động và thị trường khoa học công nghệ.

Thu Giang