Đề xuất lùi thời gian xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung về đầu tư, kinh doanh

(BĐT) - Tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định để giải quyết các vướng mắc về đầu tư, kinh doanh, tạo sự liên thông giữa các thủ tục đầu tư với các thủ tục về đất đai, xây dựng, đấu thầu, môi trường; thống nhất cách hiểu về “điều kiện kinh doanh”, đơn giản hóa và giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục đầu tư, trình Chính phủ ban hành trong tháng 7/2016.
Đề xuất lùi thời gian xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung về đầu tư, kinh doanh

Bộ KH&ĐT cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đang chủ trì xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV (tháng 10/2016). Một trong những mục tiêu quan trọng của Dự án Luật này là nhằm thực hiện giải pháp nêu tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP. Do vậy, để bảo đảm căn cứ pháp lý và tính khả thi của Nghị định, Bộ KH&ĐT đang kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi thời gian xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về đầu tư, kinh doanh sau khi Luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh được ban hành.

Nam Nhật