Hà Nội: Dự kiến thu 10.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn Thành phố.

Theo kế hoạch, tổng diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 của Thành phố là 102,05ha. Dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 10.000 tỷ đồng. Trong đó, đấu giá các dự án thuộc Thành phố quản lý có 68 dự án đã cơ bản đủ điều kiện đấu giá năm 2017 với diện tích đất đấu giá 57,46ha, dự kiến đấu giá trong năm thu được 7.704 tỷ đồng; đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000m2) do cấp huyện quản lý, diện tích đấu giá khoảng 44,59ha, dự kiến thu 2.296 tỷ đồng.

Theo thống kê, tổng nhu cầu ứng vốn đối với các dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất có diện tích trên 5.000 m2 sẽ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố trong năm 2017 là 948.669 triệu đồng (cho 21 dự án).

Căn cứ kế hoạch thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017, UBND Thành phố giao Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Giám đốc các sở, ngành chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017.                        

Quang Minh