Ngày 20/5/2019, đấu giá phần vốn đầu tư của Cảng Cam Ranh tại Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô Cam Ranh

Ngày 20/5/2019, đấu giá phần vốn đầu tư của Cảng Cam Ranh tại Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô Cam Ranh

02/05/2019 - 09:18
(BĐT) - Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 59/2019/NQ-CCR.HĐQT ngày 05/03/2019 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh về phê duyệt giá khởi điểm để chào bán đấu giá phần vốn đầu tư của Cảng Cam Ranh tại Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô Cam Ranh vào ngày 20/5/2019, Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh xin thông báo như sau: