Ngày 29/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Buôn Hồ ủy quyền vào ngày 29/10/2018 như sau: