Đấu giá thanh lý 03 máy đã sử dụng trong dây chuyền chiết bia lon

(BĐT) - Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tên và địa chỉ Công ty:

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ.

- Địa chỉ: KCN Trung Hà, xã Hồng Đã, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: (0210) 3650 688 - Fax: (0210) 3650 686.

2. Thời gian và địa điểm mở bán hồ sơ thanh lý:

- Thời gian: Từ 08h30’, ngày 08/12/2016;

- Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ.

3. Nội dung thông báo bán thanh lý:

- Bán thanh lý 03 máy đã sử dụng trong dây chuyền chiết bia lon gồm: Máy dán thùng, máy đóng gói lon vào thùng và máy đóng thùng (cả 03 máy vẫn hoạt động bình thường).

4. Giá khởi điểm của tài sản thanh lý:

- Giá khởi điểm cho cả 03 máy là: 4.614.958.516 VNĐ (Bốn tỷ, sáu trăm mười bốn triệu, chín trăm năm mươi tám nghìn, năm trăm mười sáu đồng).

5. Địa điểm trưng bày tài sản thanh lý:

- Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ.

- Địa chỉ: KCN Trung Hà, xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

6. Thời hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 20/12/2016.