Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Giang Thành, Kiên Giang

(BĐT) - Công ty cổ phần bất động sản Kiên Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Giang Thành, Kiên Giang uỷ quyền như sau: