Đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Hanel

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Hanel

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Hanel

- Địa chỉ: Số 2 Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Khoa học, Công nghệ cao, công nghệ thông tin, kinh doanh thương mại, đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực Điện tử, CNTT, Viễn thông, các dự án cơ sở hạ tầng công nghệ cao để hỗ trợ cho lĩnh vực Điện tử, CNTT, Viễn thông....

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 1.926.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 19.134.200 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 19.134.200 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 21/03/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 07/04/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 12/04/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 14/04/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 15/04/2016 đến ngày 25/04/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 18/04/2016 đến ngày 21/04/2016