Đấu giá cổ phẩn Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp

- Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất chế tạo sản phẩm cơ khí, lắp đặt máy móc thiết bị và kinh doanh thương mại, ...

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 1.419.915.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm mười chín tỷ chín trăm mười lăm triệu đồng)

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.020 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 140.831.900 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 140.831.900 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 25/10/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 14/11/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/11/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 21/11/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/11/2016 đến 16 giờ ngày 30/11/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/11/2016 đến ngày 28/11/2016