Liên kết công tư để phát triển du lịch

(BĐT) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) sẽ tăng cường liên kết công - tư trong huy động vốn, tập trung đầu tư nguồn lực cho hoạt động quảng bá điểm đến du lịch để xây dựng thương hiệu Du lịch Việt Nam. Đây là nhấn mạnh của Bộ VHTTDL trong Chiến lược Phát triển thương hiệu Du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bộ VHTTDL cũng cho biết, với mục tiêu phát triển thương hiệu Du lịch Việt Nam, Bộ sẽ nghiên cứu đề xuất ban hành các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển thương hiệu du lịch. Đồng thời, tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước cho phát triển thương hiệu du lịch; thu hút đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch quốc gia theo quy hoạch, song song với phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù.   

Bích Khánh