Quảng Ngãi: Lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch phát thanh truyền hình

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa đồng ý để Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Quảng Ngãi thực hiện chỉ định thầu Gói thầu Lập quy hoạch ngành phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Xây dựng bản đồ số vào quý II/2016.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt, thời gian thực hiện hợp đồng của Gói thầu là 161 ngày. Sở TT&TT Quảng Ngãi được giao trách nhiệm lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.        

BK