Một số mặt hàng thuốc, vật tư y tế không có nhà thầu tham dự

(BĐT) - Bộ Y tế cho biết, năm 2015, Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc đã phê duyệt 932 gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên theo quy định tại Điểm d, đ, e và g Khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu 2013, trong đó tập trung chủ yếu là các gói thầu mua sắm hàng hóa (790 gói thầu với tổng giá trị kế hoạch được phê duyệt là 12.854.005 triệu đồng).  

Tổng giá trị kế hoạch được phê duyệt của các gói thầu là 13.748.746 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu là 11.969.001 triệu đồng, chênh lệch 1.779.745 triệu đồng, chiếm 12,9%.

Theo Bộ Y tế, sở dĩ có sự chênh lệch lớn giữa tổng giá gói thầu và tổng giá trúng thầu nêu trên là do ngoài giá trị tiết kiệm được sau đấu thầu còn có một phần các gói thầu mua thuốc, hóa chất và vật tư có hàng trăm, có khi tới hàng nghìn mặt hàng, hàng hóa có tính đặc thù nên các nhà thầu hầu như không có khả năng tham gia được nhiều, dẫn đến một số danh mục thuốc, hóa chất và vật tư không có nhà thầu tham dự.

Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2015, gồm vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn Trung ương đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, tổng số gói thầu được phê duyệt là 518 gói thầu, tổng giá trị kế hoạch được phê duyệt là 5.772.442 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu là 5.510.222 triệu đồng, chênh lệch 262.220 triệu đồng, chiếm 4,5%.

Đối với các gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ năm 2015 thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 2013, Bộ Y tế có tổng số 271 gói thầu được phê duyệt, tập trung chủ yếu vào gói thầu mua sắm hàng hóa (174 gói), tổng giá trị kế hoạch được phê duyệt là 780.573 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu là 748.532 triệu đồng, chênh lệch 32.041 triệu đồng, chiếm 4,1%.         

Bích Thảo

Tin liên quan