Tùy vào từng trường hợp giải phóng mặt bằng (GPMB) vào từng thời điểm ở từng địa phương, nhà nước sẽ có mức đền bù phù hợp cho người dân trên cơ sở quy định của pháp luật về đất đai.
Cách tính tiền bồi thường đất giải phóng mặt bằng ảnh 1