Thu phí đường bộ xe ô tô tăng hơn 10%

(BĐT) - Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương (BTĐB) cho biết, năm 2016, số thu phí đường bộ từ xe ô tô chuyển về tài khoản Kho bạc Nhà nước đến hết ngày 31/12//2016 là hơn 6.375 tỷ đồng, bằng 110,08% so với năm 2015.
Thu phí đường bộ xe ô tô tăng hơn 10%

Bên cạnh đó, trong năm 2016, nguồn ngân sách nhà nước cấp bổ sung cho Quỹ BTĐB là 3.500 tỷ đồng; nguồn chưa sử dụng năm 2015 chuyển sang năm 2016 là 487,283 tỷ đồng; các đơn vị nộp lại cho Quỹ BTĐB là 58,113 tỷ đồng. Như vậy, tổng nguồn thu năm 2016 của Quỹ BTĐB là 10.362,428 tỷ đồng, tăng 8,98% so với năm 2015.  

Tuấn Dũng