Xử lý nghiêm vi phạm về thực hành tiết kiệm trong ngành VHTTDL

(BĐT) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa đề ra một loạt nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.

Theo đó, Bộ VHTTDL sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triệt để tiết kiệm chi ngân sách; không ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách nhà nước khi chưa có nguồn bảo đảm. Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Bộ này.

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL cũng sẽ tiết kiệm chi ngân sách, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân bổ dự toán và quá trình thực hiện; Tăng cường giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực lãng phí; chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%...

Bộ VHTTDL nhấn mạnh sẽ kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 theo Bộ VHTTDL là tạo bước đột phá quan trọng trong chống lãng phí và thực hành tiết kiệm, góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế… trong Ngành.     

Bích Khánh