Ngày 7/1/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/1/2019 do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau: