Ngày 22/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/12/2018 do Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Nhé ủy quyền như sau: