Đấu giá quyền sử dụng đất tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tây Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản như sau: