Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải ủy quyền như sau: