Đấu giá quyền sử dụng đất huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau